sazae , japanese horned turban shell

sazae , japanese horned turban shell